وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد. این وزارتخانه با تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادان و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنهٔ کاربرد و همچنین با تشکیل‌ دادن «کارگروه های تخصصی» شرایط لازم برای تدوین این مقررات را به وجود آورده‌ است.

دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 1
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 2
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 3
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 4
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 5
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 6
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 7
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 8
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 9
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان10
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان11
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان12
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 13
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 14
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 15
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 16
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 17
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 18
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 19
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان 20
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان21
دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان22